7-16Als je bij je innerlijke richtinggevende notie blijft, gaat het proces op een goede wijze verder


Jaargang 7 nr. 16 (3 oktober 2006)
7-16Moeras


Non-dualiteit en relatieve verruiming
Uit het verslag van de bijeenkomst Werk, management en non-dualiteit, 15 september 2006 van Niels
Zie de website voor het volledige verslag.

... de bijeenkomst begon met het nog eens kijken naar het uitgangspunt van dit project: “de problematiek die mensen ondervinden als ze hun inzicht in non-dualiteit laten doorwerken in hun werk en organisatie”. Douwe Tiemersma ging hier in zijn inleiding op in. Enkele van de deelnemers gaven aan hier behoefte aan te hebben, omdat ze het relatief beperkte thema van ‘werk en management’, niet goed kunnen verenigen met wat ze als het belangrijkste ervaren: radicale realisatie van non-dualiteit.

Schijnbare tegenstelling?
In de aankondiging van de bijeenkomst werd deze problematiek als volgt beschreven. Aan de ene kant kun je zeggen: non-dualiteit heeft op relatieve niveaus waarde. Bijvoorbeeld, mensen die meer vanuit eenheid in plaats vanuit tegenstrijdigheid met elkaar werken, gaan minder leedvol met elkaar om en zullen ook effectiever zijn. Waarschijnlijk zullen ze doelen nastreven die meer zinvol zijn. Daarom is het zinnig om vanuit een ruimer bewustzijn, te onderzoeken hoe je non-dualiteit kunt verwerkelijken in je werk en management. Aan de ander kant kun je zeggen dat de waarde van non-dualiteit op relatieve niveaus slechts schijn is. Daar belang aan toekennen is per definitie egogebonden en daarmee een gebed zonder eind. Alleen de realisatie van non-dualiteit / dat je Openheid bent, kan dit doorbreken. Deze (schijnbare?) tegenstellingen spelen zich binnen de zoeker, maar ook tussen zoekers af. Wat betekent dit voor de inhoud van dit project, en voor de oriëntatie van de deelnemers? (Zie ook laatste alinea van verslag 2 juni 2006 over ‘twee visies op het integreren van het egoïsme in de Openheid’.)

Inleiding Douwe Tiemersma
Douwe Tiemersma had de onderwerpen in de reacties en artikelen die tot nu toe binnen dit project verzameld [en op de website gezet] zijn geordend. Hij komt tot een tweedeling. Als eerste zijn er onderwerpen die verwijzen naar een relatieve beweging naar meer verbondenheid en meer ruimte. Het gaat hier om zaken van non-dualiteit op relatief vlak. Onder andere noemt hij de onderwerpen: maatschappelijk verantwoord ondernemen, ‘niet rollen, maar mensen zien’, ‘het laten gebeuren in stilte’, relativeren, ‘in harmonie met het universum zijn’ en ‘de waarde van synergie in een team’. Scheidingen worden min of meer doorbroken, zodat er meer eenheid komt. De tweede categorie onderwerpen betreffen een meer radicale non-dualiteit. Daarbij gaat het om het verdwijnen van de structuur van ‘ik tegenover de anderen’.
Douwe legt hieronder uit dat de twee categorieën niet tegenover elkaar staan.

Non-dualiteit op relatief vlak
“Elementen van de onderwerpen op relatief vlak, zijn positief omdat zij op dit vlak een beweging naar meer eenheid betekenen. Daarom mogen zij positief beoordeeld worden. Daarbinnen zit al de notie van radicale non-dualiteit. Dat is het centrale punt dat richting geeft. Het is een kompas dat als baken kan gelden om helder te houden ‘hier gaat het om’. Die notie heeft iedereen: van het totaal ontspannen zijn en één zijn. Dat is al altijd overal aanwezig. Daarom gaat het op gegeven ogenblik doorwerken. Als die verbindingsbeweging steeds door gaat, is dat als iets positiefs te zien. Relatieve bewegingen zijn zeker de moeite waard, als ze maar doorgaan in de goede richting.
Theorievorming en dingen proberen te regelen op het spirituele vlak is vaak eindeloos. Iedereen heeft theorieën en modellen, maar het is maar de vraag wat je ermee op schiet. Je blijft gemakkelijk in cirkels rondlopen. Alleen als de richtinggevende notie goed is, kan het verder gaan. Wil er wat veranderen, dan zal er in verticale zin iets moeten gebeuren. Het gaat hier om een top down beweging. De hoogste notie die je hebt, kan een kompas zijn. Dat ene bepaalde punt waarvan je herkent: ‘dit is de grootste essentie’. Het vereist een bewuste reflectie. Juist wanneer je bewust wordt van non-dualiteit, kan het werk op het relatieve vlak steeds meer vanzelf doorgaan.”

Onderwerp en werkwijze van dit project
“Het gaat om reflectie op de eigen situatie. Hoe het zit met jezelf: bewustwording van non-dualitiet in de eerste persoon. Anders blijft het een vage notie. Over deze essentie zal het verder moeten gaan. Wat wil je? Totale Openheid? Hoe meer je je daar op richt, des te sneller zal het gaan. Steeds terug keren naar het besef van non-dualiteit. En dan kan de rest gewoon doorgaan. Het werkt dan door in het handelen. Onderzoeken hoe dit werkt, is het onderwerp van dit project. Als er een ruimer bewustzijn is, kan er een sterkere ontwikkeling plaats vinden. En dat kan ook ten dienste van anderen staan. Als je het duidelijk is, kan het ook duidelijk voor anderen worden. Van belang is om niet te marchanderen als het gaat om de essentie. Daarbij blijven is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede ontwikkeling. Dàt is het bestaansrecht van deze groep. Er is al genoeg gaande op spiritueel vlak.
Dus allereerst zal het ook hier moeten gebeuren. De manier hoe we als groep met elkaar praten en hoe we met elkaar om gaan. En dat de dingen die zich tonen, vanzelf gedaan worden. Het organiseren van bijeenkomsten, het regelen van dingen.
Welke dingen helpen mee in het bevorderen van de ontwikkeling van non-duaal bewustzijn en non-dualiteit in organisaties? Als de non-dualiteit er is, komen de dingen vanzelf aan de orde en die gaan vanzelf goed.”

Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod