Jaarverslag 2000

{module Advaita centrum menu}

1. Overzicht

De Stichting Openheid is opgericht voor onbepaalde tijd op 7 maart 2000 onder initiatief van Dr. D. Tiemersma, Advaitaleraar en docent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Stichting Openheid heeft als doel de non-dualistische Openheid te bevorderen door gespreksbijeenkomsten te organiseren met Douwe Tiemersma en door zijn gesprekken en teksten bekend te maken. Zij is niet gebonden aan enige instelling of traditie. Wel is er een natuurlijke verwantschap met de Advaita Vedanta, de traditie die teruggaat op de Upanishaden en waarin de identiteit van Zelf (Atman) en de Wereldgrond (Brahman), dat is absolute Openheid, centraal staat.

Zoals vermeld in Artikel 2 van de statuten, tracht de Stichting haar doel onder meer te verwezenlijken door:

-        Onderzoek en bestudering van de Advaita Vedanta en andere relevante tradities,

-        Ontwikkeling en stimulering van radicaal zelfonderzoek,

-        Organisatie van lezingen, gespreksbijeenkomsten, cursussen en workshops,

-        Het verzorgen van publicaties,

-        Ter beschikking stellen van ruimte waarin de bovengenoemde activiteiten kunnen plaatsvinden.

Het bestuur van de Stichting Openheid bestaat uit de volgende leden:

-        De voorzitter: Hans de Jong, Ruichthoek 16, 2811 AG Reeuwijk,

-        De secretaris: Odile de Westphalen, Vijf Akkersplein 6, 2841 SX Moordrecht

-        De penningmeester: Marco van der Bas, Boezemsingel 6A, 2831 XR Gouderak

-        Lid: Tineke van Klaren, Lopikerweg Oost 78, 3411 JH Lopik,

-        Lid: Wouter Koert, Dotter 11, 3941 TH Doorn.

Volgens de statuten “worden deze leden benoemd voor drie jaar. De voorzitter en de gewone leden van het bestuur kunnen niet direct worden herbenoemd. De secretaris en penningmeester kunnen ten hoogste één keer direct worden herbenoemd”.   Verder zijn er 5 werkgroepen opgericht, namelijk:

-        Werkgroep Organisatie Advaitaavonden met Douwe Tiemersma

-        Werkgroep Organisatie Advaitaweekenden/weken met Douwe Tiemersma

-        Werkgroep Huisvesting

-        Werkgroep PR en Werkgroep Uitgeverij

-        Werkgroep Financieën

Elk werkgroep bestaat uit één coördinator en een aantal leden.

2. De werkgroepen

De werkgroepen zijn opgericht om het doel van de stichting Openheid te verwezenlijken, zoals hierboven genoemd. Er waren al snel genoeg enthousiaste mensen om deze werkgroepen soepel te laten draaien. Het belangrijkste was natuurlijk om alle activiteiten te verrichten in de sfeer van openheid zoals hierboven geformuleerd wordt en dat is in de meeste gevallen goed gelukt.

Een kenmerk van het jaar 2000 is de activiteit om een pand te verkrijgen. Vooral onze penningmeester heeft veel werk verzet. De huisvesting blijft een belangrijk punt voor de komende jaren zeker omdat het aantal leden van Stichting Openheid een sterke groei doormaakt. De belangstelling voor Advaita bloeit op en dwingt ons om een grotere ruimte te vinden, waarin de activiteiten zich volledig kunnen ontplooien.   Om een idee te geven van de activiteiten in het jaar 2000, volgen hier de verslagen van de werkgroepen. In de bijlagen is uitgebreidere informatie te vinden.

Werkgroep Organisatie Advaita-avonden met Douwe Tiemersma

Coördinator: Agnes Smits; leden: Tineke van Klaren, Odile de Westphalen

De werkgroep heeft als doel organiseren en het sfeervol inrichten van de ruimte waar de Advaita-avonden worden gehouden en het verstrekken van informatie en publicaties aan de deelnemers.   Tineke, Agnes en Odile hebben gezorgd voor het plaatsen van stoelen en eerst ook voor de bloemen. Later heeft Lies voor bloemstukken en een mooie bloemenkrans rond een kaars gezorgd. Verder heeft de werkgroep hier en daar wat lampen geplaatst en voor de thee gezorgd na afloop. Bij de ingang is er een informatietafel waar de deelnemers hun entreegeld betalen. Ook kunnen zij hier informatie over de activiteiten van de Stichting krijgen en publicaties als het tijdschrift InZicht en het boek Naar de Openheid bekijken en kopen. Verder is er nog een lijst waar nieuwe deelnemers hun naam en adres kunnen schrijven, als ze informatie over de Stichting wensen te ontvangen zoals de Nieuwsbrief. Odile zorgt voor de informatietafel en het bijhouden van de entreegelden. Edwin (en Odile later) verzorgen de cassetteopnames tijdens de avond. De entreegelden werden in het eerste halfjaar aan Douwe overhandigd en later aan Marco die ze sinds september 2000 op de rekening van de Stichting stort. Sinds september is echter gebleken dat de zalen (zowel zaal 3 als zaal 2 bedoeld voor 25 mensen) eigenlijk te klein zijn voor de gespreksavonden, waar soms 40 mensen komen. Er zijn te weinig stoelen beschikbaar en de ventilatie laat te wensen over. Het zou dus wenselijk zijn om een grotere ruimte te zoeken.

Werkgroep Organisatie Advaitaweekenden/weken met Douwe Tiemersma

Coördinator: Willie Oudejans; leden: Edwin, Lies, Inez Deze werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van de Advaitaweekends en de zomerweek.

In 2000 waren er twee Advaitaweekends, 28-30 april in de Oxerhof bij Deventer en 11-12 november in het Theosofisch Centrum te Naarden. Deze weekends bestaan voornamelijk uit gesprekken met Douwe Tiemersma. Er is ook in mindere mate plaats voor meditatie en yoga met pranayamaoefeningen.

Van 16–23 juni was er de zomerweek op Schiermonnikoog. Hier nemen yoga en pranayamaoefeningen nemen een belangrijke plaats in, maar ook meditatie en gesprekken. De leidraad is natuurlijk Advaita en het geheel is harmonisch verdeeld zodat alle menselijke aspecten (lichaam, denken, voelen) aan bod komen. De werkgroep houdt zich bezig met de organisatie vooraf (zoeken naar een geschikte centrum, afspraken maken, taken verdelen, kamerindeling, financiën enz..) en tijdens het weekend en zomerweek zelf. De activiteiten die in ieder geval altijd terugkomen ter plekke zijn o.a.:

-        kamerindeling begeleiden

-        stoelen klaarzetten

-        verwarming controleren

-        corveelijst controleren

-        bloemen en kaars brengen/halen

-        programma uitdelen en op een vaste plek leggen

-        kwitanties uitschrijven, betalingen doen en in ontvangst nemen

-        inschrijflijst voor de individuele gesprekken met Douwe bijhouden

-        brandalarm controleren

-        diëten doorgeven

De coördinator en leden van de werkgroep hebben fijn samengewerkt en er zijn geen grote problemen naar voren gekomen. Natuurlijk heeft elk centrum zijn eigenaardigheden en het is soms wel even improviseren. Op Schiermonnikoog liep het allemaal probleemloos, ook omdat het al het derde jaar is dat we erheen gaan.

Werkgroep huisvesting

Coördinator: Edwin van Spronsen;  leden: Agnes Smits, Odile de Westphalen, Wouter Koert

Deze werkgroep heeft als doel een grotere ruimte te vinden voor de verschillende activiteiten van Stichting Openheid.

De voorkeur werd gegeven aan het kopen van een pand met een grote ruimte (minstens 80 m2) voor de Stichting en een wooneenheid (wooneenheden) voor 1 of meerdere bewoners. Agnes Smits zou in het pand van de Stichting Openheid wonen om daar o.a. als gastvrouw te fungeren. Meerdere panden hebben onze belangstelling gehad. De eerste was Blekersingel 61/63, een voormalige saunapand, maar bleek voor ons te duur te zijn. Het pand aan de Lage Gouwe 90 beantwoordde meer aan onze eisen. Het heeft een grote benedenruimte van 125 m2 voor de Stichting en een ruime bovenwoning voor zeker één persoon. Echter de hoge verbouwingskosten (rond 175.000 NLG) en de te onzekere financiële situatie van de Stichting was voor de bank de reden om ons de nodige hypotheek niet te verstrekken.

Werkgroep Financiën

Coördinator: Marco van der Bas;  lid: Wouter Koert

Deze werkgroep heeft als doel alle financiële aangelegenheden van de Stichting te regelen.

Een belangrijk onderdeel vormt het bijhouden van de financiële stand van zaken, de uitgaven en inkomsten, ook wel het financieel beheer genoemd. Het gaat hier vooral om de volgende zaken:

-        Het openen van een bankrekening

-        Het afwikkelen van belastingaangelegenheden

-        Het inrichten van de administratie zoals het aanmaken van grootboekrekeningen, het invoeren van gegevens van deelnemers aan Advaitaweekenden, dagen, weken en van donateurs

-        Het maken van boekingen via Davilex

-        Het controleren van betalingen voor de Advaita-activiteiten en donaties

-        Het storten van de ontvangen gelden van de Advaitaavonden en open meditaties op de bankrekening van de stichting

-        Het betalen van rekeningen voor de zaalhuur

-        Het opstellen van een leningcontract

Verder heeft de penningmeester onderzocht of de exploitatie van een eigen pand haalbaar kon worden op basis van de donaties/leningen in de komende drie jaar (zie brief aan de leden van de stichting). Er is, in augustus 2000,  een begroting gemaakt voor het jaar 2000/2001 waarin twee opties werden opgenomen: het huren en het kopen van een pand. In het geval van huren van een pand was in augustus een bedrag van NLG 1137,50 per maand beschikbaar en in het geval van kopen van een pand + woonruimte een bedrag van NLG 1887,50. Deze bedragen zouden voldoende moeten zijn. De Rabobank was echter van mening zijn dat er een te grote onzekerheid over de inkomsten in de komende jaren is en dat de huidige financiële situatie van de Stichting niet toereikend is om een lening te geven voor het pand aan de Lage Gouwe 90 (kosten van het pand: ca NLG 600,000 + ca 150.000 aan verbouwingskosten). Zo waren er drie redenen:

-        het vermogen van het eerste jaar (NLG 11.000,-) kan rekenkundig niet worden gehandhaafd in het 2e en 3e jaar, doordat eenmalige donaties groter dan NLG 500,00 niet kunnen worden meegenomen.

-        Het eigen ingebrachte vermogen is te laag. Er is ook geen zekerheid dat de activiteiten van de stichting zullen groeien. De inkomsten van de Stichting, namelijk de donaties zouden eerder aanvullend moeten zijn dan bepalend. En het aantal donateurs is te klein.

-        Verder is de betalingscapaciteit van de stichting waarschijnlijk te gering  om de leningen af te lossen, omdat het banksaldo in het 2e en 3e jaar zou kunnen dalen van NLG 25.000 naar NLG 5000,-.

Naar aanleiding van dit concrete geval werd het duidelijk, dat we pas over een jaar in aanmerking zouden kunnen komen voor een banklening. Dan zal de Stichting over een (kort) verleden en een eigen vermogen beschikken en kan de bank zien dat de inkomsten uit donaties daadwerkelijk realiseerbaar zijn.

Werkgroep PR en werkgroep Uitgeverij

Coördinator: Edwin van Spronsen; leden: Lies Terlouw, Leo Terlouw, Harry van Zomeren, Robbert Bloemendaal De werkgroep PR en de werkgroep Uitgeverij hebben samen als doel het klaarmaken en publiceren van informatie over de Stichting en fondsen werven voor de Stichting.

Dit jaar waren de belangrijkste taken het vervaardigen van de Nieuwsbrief (2x per jaar) en het maken van een logo en het briefpapier. Niet uitgevoerde taken zijn fondsenwerving.

Lies en Leo hebben één en ander uitgewerkt naar aanleiding van beeldmateriaal van Harry en wensen vanuit het bestuur. Na overleg resulteerde dit uiteindelijk in een logo en briefpapier zoals hierboven uitgebeeld.

Bij het vervaardigen van de Nieuwsbrief van november 2000, heeft Edwin de opmaak verzorgd. De teksten werden aangeleverd door Douwe, Hans, Willy en Harry die ook voor de illustraties zorgde. Robbert heeft de tekst nagelopen op taal- en  typfouten.

De eerste boekuitgave, de Engelse vertaling van Naar de Openheid, is verschenen in december: Towards the Openness en kan besteld worden bij het secretariaat.

Het is de bedoeling om nog meer publicaties te verzorgen o.a. symposiumteksten en Advaita-gesprekken.

Naast het opmaken, laten drukken en verzenden van de Nieuwsbrief 2 x per jaar, is het de bedoeling dat de werkgroep ook de volgende taken gaat verrichten:

-        Opgave activiteitenkalender o.a info website

-        Bestellingen regelen, verzenden (ook Uitgeverij Openheid)

-        Bekendmaking, contact met boekhandels (ook Uitgeverij Openheid)

3. De activiteiten van het bestuur

Het bestuur heeft in de periode januari t/m maart vrij vaak vergaderd om de statuten te formuleren en later de taakbeschrijving van de verschillende werkgroepen te bespreken. Daarna is er nog een vergadering geweest eind augustus. Het is de bedoeling om in ieder geval 2x per jaar te vergaderen.   De voorzitter, Hans de Jong, heeft voor de agendapunten van elke vergadering gezorgd en de vergaderingen prima voorgezeten. Verder heeft hij de werkgroepen hier en daar begeleid.   De secretaris, Odile de Westphalen, heeft gezorgd voor de notulen van elke vergadering en de in- en uitgaande post bijgehouden. Verdere activiteiten waren het bijhouden van informatie in een bestand (MS-Access) waarin de namen, adressen, telefoonnummers en emails van degenen die bij de Stichting zijn betrokken worden opgeslagen, de administratie van inschrijvingen voor de Advaitaweekends en Zomerweek en het toesturen van de Nieuwsbrief 2 x per jaar. Ze gaf informatie over de stichting aan degenen die hierom vroegen en ten slotte Zorgde zij voor een inhoudelijk jaarverslag van de Stichting.   De penningmeester, Marco van der Bas, zorgde voor de financiële transacties en administratie: Voor de administratie is gekozen voor het softwarepakket Davilex. Daarin werden de donaties, de inschrijfgelden voor de Advaita weekenden en week, de contributies voor de Advaitaavonden, bijgehouden. De penningmeester stelde de begroting voor 2000-2001 samen en maakte een verslag van het overleg met de Rabobank. Verder gaf hij zijn visie over de financiële situatie van de Stichting nu en in de komende jaren.   De erevoorzitter, Douwe Tiemersma, schreef een mooi plan voor een Advaita Centrum voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De Stichting Openheid zou vooral op het gebied van onderwijs (gespreksbijeenkomsten, weekenden, weken) en op het gebied van dienstverlening kunnen samenwerken met de Faculteit der Wijsbegeerte Erasmus te Rotterdam. (zie bijlage) Verder heeft hij in september 2000 een Advaita-symposium georganiseerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte Erasmus te Rotterdam dat de belangstelling van honderden mensen heeft getrokken. Indirect was dit ook voor de Stichting Openheid. Het hele jaar door heeft hij de bestuursleden, de coördinatoren en leden van de werkgroepen geholpen en geadviseerd in hun taken.

4. Conclusie

Wat eerst maar een idee was heeft gedurende het jaar 2000 gestalte gekregen: een stichting die de taken die Douwe Tiemersma oorspronkelijk in zijn eentje verrichtte, op zich heeft genomen. Het was een jaar vol nieuwe ervaringen en veranderingen, waarin we elkaar goed hebben leren kennen, een jaar waarin de openheid zich in al haar facetten heeft getoond, een jaar waarin wij als bestuursleden, coördinatoren en werkgroepleden hebben ervaren wat samenwerking is in openheid, waarin we onze donkere en lichtere kanten hebben aanvaard voor wat ze zijn, waarin uiteindelijk de liefdevolle sfeer de overhand had. Het was een jaar met hoogte- en dieptepunten, maar uiteindelijk wisten we wel dat ze alle bij deze wereld horen: in het licht van de openheid kon alles zijn plaats krijgen en gebeuren.   Ten slotte nog deze wijze woorden van Ramana Maharshi: “Hoewel de wereld en het waarnemen ervan samen verrijzen en samen verdwijnen, is het uitsluitend door het waarnemen dat de wereld verrijst. De bron waaruit de wereld en het waarnemen ervan beide verrijzen en waarin ze weer verdwijnen, is de Volmaakte Werkelijkheid, die zonder begin en zonder einde stralend is.”

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod