Na mijn overlijden

Stichting Openheid / Advaita Centrum na mijn overlijden

Douwe Tiemersma
Gouda, 31 december 2012
 
1 Er is en komt geen opvolger voor Douwe.
 
2 De plaatselijke advaitagroepen, St. JOI en St. AYO gaan zelfstandig door.
 
3 Overige activiteiten in de lijn van “de bevordering van de non-dualistische Openheid in de zin van de Advaita Vedanta zoals Douwe Tiemersma die leert” (art. 2.1 Statuten) kunnen worden voortgezet in het kader van Stichting Openheid en het Advaita Centrum zolang er een redelijke belangstelling voor is en er mensen zijn die die activiteiten organiseren. Het eigen vermogen kan hieraan worden besteed.
 
4 Als aan de laatstgenoemde voorwaarden niet wordt voldaan zal Stichting Openheid en het Advaita Centrum worden opgeheven.
Voor het pand is er een opzegtermijn van één jaar. Dus na het overlijden van Douwe zal alles in ieder geval nog 1 jaar functioneren. Het bestuur beslist daarna over het moment van opheffing.
Als er anderen zijn die redenen hebben de Stichting voort te zetten, de doelstelling van de stichting volgend (het verspreiden van de advaita in de lijn van Douwe) zouden die de kans moeten krijgen de zittende bestuursleden te vervangen. Pia zou dan adviserend lid van het bestuur kunnen blijven.
 
5 Odile krijgt na opheffing de inventaris. Dat geldt ook de bibliotheek, met uitzondering van de rubriek Yoga, die gaat naar de AYO en de rubriek Jongeren die gaat naar JOI.
 
6 Activiteiten die voor onbepaalde tijd kunnen doorgaan zijn
 
a) de website
 
b) Advaita Post -  er komen geen nieuwe foto’s met onderschrift, wel teksten van Douwe. Verder kunnen er aankondigingen komen van de advaitagroepen, de JOI, Project Jongeren (o.a. opleiding Pia) en de AYO.
 
c) Uitgeverij Advaita
Net zoals tot nu toe zal de uitgeverij financieel zelfstandig moeten draaien, maar als het zinnig is dat er meer geïnvesteerd moet worden dan de inkomsten zullen zijn, kan het eigen vermogen hiervoor worden aangesproken.
Er zullen nog diverse boeken verschijnen. Afspraken zijn gemaakt voor:
- Stiltewandelingen naar eenheid (met Pia)
- Meditatieboekje – korte teksten als voertuigen naar openheid
- Rond de operatie.
 
Verdere mogelijkheden:
- Gedenkboekje met foto’s (idee van Pia) ?- De directe weg
- Andere titels (Satsangs)
 
Als het duidelijk is dat Uitgeverij Advaita en/of Stichting Openheid geen belangrijke functie meer heeft of als Stichting Openheid wordt opgeheven, kan met een andere uitgeverij worden overlegd over overname boeken in hun fonds. Als eerste is dan Asoka aangewezen, ten tweede Uitgeverij Samsara. Dan kan Uitgeverij Advaita worden opgeheven. Dit is ook het geval
 
d) Advaita Studiecentrum
Als er belangstelling voor is, kunnen activiteiten op het terrein van ‘Advaita Studie’ worden voortgezet. Dit betreft dan de organisatie van cursussen met iemand die deze op goede wijze kan geven, maar mogelijk ook het gezamenlijk lezen en bespreken van belangrijke teksten.
Aanwezig materiaal: o.a. de bibliotheek waaraan die van Douwe wordt toegevoegd, mappen artikelen, de Encyclopedie, de cursusboeken De Upanishaden, Non-dualiteit en Non-dualiteit in de praktijk van Douwe.
Douwe zal op korte termijn gaan kijken of hier belangstelling voor is.
 
e) De verhuur van het pand:
De huur zal nog 1 jaar doorgaan na overlijden Douwe. Er zal door Stichting Openheid niet worden meebetaald aan de vloerisolatie.  
 
7 Het geld dat overblijft bij de opheffing van Stichting Openheid kan worden gebruikt voor:
a) investering in alles wat de doelstelling van de stichting bevordert; mogelijke investeringen zijn bijvoorbeeld een betaling aan de uitgever die boeken van Uitgeverij Advaita overneemt voor boeken die voor hem financieel niet aantrekkelijk zijn, en een overdracht aan St. AYO, JOI of Advaitagroepen voor zover het duidelijk is dat die zin heeft;
b) schenking aan Irma.
 
Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod