Jaarverslag 2002

{module Advaita centrum menu}

Sinds haar oprichting op 7 maart 2000 bestaat de Stichting Openheid nu bijna 3 jaar. Ten opzichte van het eerste jaar heeft zij een grote groei doorgemaakt en dat is te zien aan de grote opkomst tijdens de gespreksavonden en het aantal ingewijden (nu 64!). Dit jaar is verder gekenmerkt door drietal publicaties en door de verhuizing van de Stichting naar een nieuw huurpand aan de Crabethstraat 38 in Gouda, wat tot veel praktische werkzaamheden heeft geleid.

1 Stichting Openheid

Zoals vermeld in de Statuten heeft de Stichting Openheid als doel de non-dualistische Openheid te bevorderen door gespreksbijeenkomsten te organiseren met Douwe Tiemersma en door zijn gesprekken en teksten bekend te maken.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1) Onderzoek en bestudering van de Advaita Vedanta en andere relevante tradities.

  Dit was vooral gelokaliseerd in de Faculteit der Wijsbegeerte van de EUR. Hiervan komt een aparte Jaarverslag.

  2)   Ontwikkeling en stimulering van radicaal zelfonderzoek en organisatie van symposia, lezingen, gespreksbijeenkomsten, cursussen en workshops.

  Dit jaar zijn in dit kader de volgende activiteiten georganiseerd.

  -          Gespreksbijeenkomsten in Gouda eens in de 14 dagen en sinds september elke week.

  -          Twee advaita-weekends op de Hoorneboeg te Hilversum op 20-21 april en 19-20 oktober 2002, met elk ca. 50 deelnemers.

  -          Twee retraites op Schiermonnikoog: een week van 3 t/m 10 juni en een 10-daagse van 14 t/m 23 juni voor degene die al eerder waren mee geweest. (beide weken met ongeveer 30 mensen).

  -          Twee dagretraites van de Advaita Kring op Stoutenburg op 4 januari en 30 augustus. De laatste gold ook als reünie voor de deelnemers aan de weken op Schiermonnikoog. (circa 60 deelnemers).

  -          Voor de leden van de Advaita Kring waren er in de loop van het jaar ook individuele gesprekken (in ieder geval 2x) met Douwe en werd het, gezien het aantal leden, systematischer aangepakt en gepland op bepaalde middagen/avonden.

  3)   Het verzorgen van publicaties

  Uitgeverij Stichting Openheid heeft een aantal nieuwe publicaties uitgegeven, namelijk het boek Leren Mediteren deel 1, De ander en ik en Naar de Openheid.

  De eerste twee boeken hebben zoveel succes gehad dat een herdruk nodig was. Verder was er de bijna wekelijkse Advaita Post met teksten van Douwe Tiemersma en anderen van de Stichting Openheid, en met aankondigingen van de activiteiten van Douwe.

  4)   Het ter beschikking stellen van ruimte waarin de bovengenoemde activiteiten kunnen plaatsvinden.

  De Stichting huurt per 1 september de linker bovenvleugel van Crabethstraat 38 te Gouda met een mooie grote zaal en lokaal met een kast, een bibliotheekje en de stoelen. Deze ruimte bevalt goed. Wel bleek de vloerbedekking opnieuw te moeten worden gelegd, wat aan het einde van het jaar bijna rond was.

  2 Het bestuur

  Het bestuur van de Stichting Openheid is enigszins gewijzigd door het terugtrekken van 1 lid Tineke van Klaren, die vervangen wordt door Leo Terlouw. Volgens de statuten wordt Leo benoemd voor drie jaar. De samenstelling is nu als volgt.

  -          Voorzitter: Willie Oudejans, Goudplevier 52, 3831 GT Leusden

  -          Secretaris: Odile de Westphalen, Zoutmanstraat 36, 2806 XD Gouda

  -          Penningmeester: Marco van der Bas, Boezemsingel 6A, 2831 XR Gouderak

  -          Lid: Leo Terlouw, Zwaluwhof 56, 2841 NX Moordrecht

  -          Lid: Wouter Koert, Dotter 11, 3941 TH Doorn

  Het bestuur heeft dit jaar 2x vergaderd (begin januari en eind augustus).

  Voorzitter Willie Oudejans zorgde voor de agendapunten en voorbereiding van elke vergadering. Verder heeft ze verslagen van de verschillende werkgroepen opgevraagd en opgestuurd naar de secretaris. Ze heeft ook de aankondigingen gedaan tijdens de advaita-avonden, enzovoort.

  Secretaris Odile de Westphalen zorgde o.a. voor de notulen van elke vergadering en de in- uitgaande post. Verdere activiteiten waren het bijhouden van informatie over belangstellenden en leden van de Advaita Kring (adressen, e-mails enz..) in een Access-bestand, het wekelijks storten van de gelden van de Advaita-avonden en verkochte publicaties, het toesturen van de Nieuwsbrief 2x per jaar, het doorsturen van verslagen en informatie voor de coördinatoren en bestuursleden, het informatie geven aan belangstellenden en het zorgen voor een jaarverslag van de Stichting.

  Penningmeester Marco van der Bas zorgde o.a. voor de financiële transacties en de administratie, het maken van een folder over donaties, het vaststellen van de vergoeding voor Douwe Tiemersma, het maken van een financieel overzicht voor 2001, het controleren van betalingen voor de advaita-activiteiten, donaties en publicaties, het betalen van de rekeningen voor de zaalhuur, het maken van boekingen via Davilex.

  Erevoorzitter Douwe Tiemersma heeft dit jaar een 2e week georganiseerd op Schiermonnikoog, zich intensief bezig gehouden met het gaan huren en het beheer van de nieuwe huurpand aan de Crabethstraat.

  Hij heeft dit jaar 4 gespreksavonden per maand in plaats van 3 gehouden in Gouda. Verder 1x per maand in Rotterdam. Elders in het land in Amsterdam (Vrije Gemeente), Heerenveen, Brugge, enz.

  Hij begeleidde een groot aantal ingewijden (64 nu) door middel van individuele gesprekken en retraitedagen op Stoutenburg.

  3 De werkgroepen

  Naast de zeven werkgroepen van vorig jaar, zijn er extra werkgroepen in het leven geroepen, namelijk de werkgroep Beheer Advaita Centrum en de werkgroep Bibliotheek. Elke werkgroep bestaat uit 1 coördinator en wel of geen leden.

  Naast de publicaties die dit jaar ook een grote rol hebben gespeeld en het organiseren van een extra Advaita week op Schiermonnikoog, heeft het inrichten en onderhouden van het nieuwe huurpand aan de Crabethstraat 38b een grote inspanning van ons vereist.

  Om een beter idee te geven van de activiteiten van het jaar 2001, volgen hier de geresumeerde verslagen van de verschillende werkgroepen. Verder geven de bijlagen uitgebreidere informatie over de activiteiten van de werkgroepen.

  a)   Werkgroep Organisatie Advaita-avonden

  Coördinator: Tineke van Klaren

  Leden: Arno Agricola, Behzad Sanati, Gisela Feld, Reinoud Waterreus, Agnes Smits, Gert-Jan de Graaf, Odile de Westphalen.

  De avonden worden nu georganiseerd in een huurpand aan de Crabethstraat 38.

  Naast het organiseren en sfeervol inrichten van de ruimte waar de Advaita-avonden worden gehouden en het verstrekken van informatie en van publicaties aan de deelnemers, heeft de werkgroep nu ook als doel het onderhouden van de ruimte.

  De taken worden verdeeld: de ene week, Arno, Gisela en Reinoud en de andere week Tineke,Agnes en Behzad. Ze zorgen voor het plaatsen van stoelen, het bereiden van thee, het bijhouden van de voorraad, enzovoort. Een vaste ploeg zorgt voor de grote schoonmaak.

  Lies zorgt voor de bloemen, Odile zorgt voor de informatietafel en het bijhouden van entreegelden en publicatiegelden. Zij stort ook het entreegeld en de publicatiegelden op de rekening van de Stichting en van de uitgeverij. Peter zorgt voor de gespreksopnames.

  b)   Werkgroep Organisatie Advaita-dagen en weekenden

  Coördinator: Lies Terlouw

  Leden: Inez Damen, Leo Terlouw

  Deze werkgroep organiseerde 2 Advaitaweekenden, 2 zomerweken op Schiermonnikoog en 2 retraitedagen van de Advaita Kring.

  De organisatie van de 2 weekenden (20 en 21 april / 19 en 20 oktober 2001) op de Hoorneboeg liep goed. Alleen jammer dat sommige kamers pas later in de dag klaar zijn. Het programmaboekje vooraf geeft duidelijke informatie over het verloop van het weekend, vooral voor de nieuwe leden.

  De organisatie van de 10-daagse en de week op Schier is ook vlekkeloos verlopen.

  De corvee liep bij de 10-daagse wat minder goed. De inschrijving is dit jaar ook mogelijk via de website van de Advaita Centrum.

  c)   Werkgroep Beheer Advaita Centrum

  Coördinator: Douwe Tiemersma; Leden: geen

  Deze werkgroep houdt zich bezig met het beheren van de nieuwe huurruimte.

  Tijdens de 1e helft van het jaar heeft de werkgroep huisvesting zich bezig gehouden met het zoeken naar een geschikt kooppand voor de stichting en Odile. Eind april is toch gekozen, na het bekijken van een pand in Gouda dat geschikt leek, om af te zien van een kooppand uit financiële en organisatorische redenen.

  Ondanks het feit dat er toegezegd werd dat het Brandpunt ons nog een jaartje dezelfde zaal wilde verhuren, kregen we in augustus te horen dat het toch niet door ging. Na een paar dagen vonden we gelukkig een huurpand aan de Crabethstraat 38b die direct beschikbaar was en die door iedereen als zeer geschikt werd ervaren.

  De zaal, die toen nog verdeeld was in kleinere ruimtes, mocht in een grotere ruimte omgetoverd worden op kosten van de eigenaar die ook voor het schilderen van de wanden enzovoort zorgde. De inrichting was aan ons met het kopen van de vloerbedekking, de stoelen, de lampen, kapstokken, een kast en alle nodige spullen voor de avonden.

  Alles is nu in orde, behalve het defecte toilet voor de mannen en het opnieuw leggen van het marmoleum in de kerstvakantie. Er moeten duidelijker afspraken gemaakt worden met de medeverhuurder wat betreft het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes zoals WC, keuken.

  De ruimte wordt zonder problemen verhuurd tegen EUR 30, - per dagdeel aan Yogacentrum de Ruimte op maandag, dinsdag en donderdag.

  d)   Werkgroep Financiën

  Coördinator: Marco van der Bas
  Lid: Wouter Koert
  Deze werkgroep heeft als doel alle financiële aangelegenheden van de Stichting te regelen. Een belangrijk onderdeel vormt de financiële administratie.
  Naast de gebruikelijke taken van de penningmeester, die in het vorige jaarverslag zijn opgesomd, heeft Marco zich dit jaar ook bezig gehouden met het controleren van betalingen voor de activiteiten en de donaties, het controleren van de ontvangen gelden voor de publicaties en het vaststellen van een vergoedingssysteem voor de Advaita-activiteiten. Hij heeft een aparte folder 'donaties' samengesteld waarin o.a. duidelijk staat waarvoor de donaties worden gebruikt en wat de aftrekregeling voor de belasting inhoudt voor de donateurs en voor de Stichting.
  Verder heeft hij een financieel jaarverslag van 2002 gemaakt. Het toonde een positief saldo van NLG 42.879 en een algemene reserve van NLG 88.576.

  e)   Werkgroep PR en Website Advaitacentrum

  Coördinator: Mariëlla van der Heijde

  Leden: Gerrit Groot Dengerink, Leo Terlouw, Robbert Bloemendaal, Harry van Zomeren, Gert-Jan de Graaf

  Deze werkgroep heeft als doel het klaarmaken en publiceren van informatie over de Stichting, fondsen werven voor de Stichting en het actualiseren van de Website AdvaitaCentrum.

  De werkgroep heeft zich dit jaar voornamelijk bezig gehouden met het publiceren van de Nieuwsbrief (2x per jaar), de lay-out en het drukken van verschillende folders (zoals de folder over donaties, het programmaboekje voor de weekenden en weken, enz), het opsturen van de agenda van de Stichting Openheid naar verschillende tijdschriften, kranten, enz., het actualiseren van de Website AdvaitaCentrum.

  De website is bijgewerkt met een flink aantal oude nummers van de Advaita Post, teksten, formulieren voor weken, weekenden; zijn structuur is duidelijker en zijn vormgeving strakker.

  Gerrit overweegt coördinator te worden van de werkgroep.

  f)    Werkgroep Uitgeverij Stichting Openheid / Advaitacentrum

  Coördinator: Deetje de Vries

  Leden: geen

  Deze werkgroep heeft als doel het uitgeven van publicaties over Advaita, het verzorgen van de bestellingen en het bijhouden van de administratie en de financiën.

  Er is nu maar 1 verkooppunt van de Stichting, in het Advaita Centrum. CSF is boekverkoper geworden van de publicaties van de stichting. Alle bestellingen van particulieren en boekhandels worden nu vanuit de centrale voorraad van de Uitgeverij te Leusden verzonden. De bestellingen stijgen flink. Om de financiën ook beter te regelen, is een nieuwe bankrekening van de Uitgeverij per 16 september 2002 geopend. De voorraadadministratie wordt ook in Leusden bijgehouden.

  Verder wat de publicaties betreft, werd besloten om Leren Mediteren deel 1 en De ander en ik te herdrukken en de nieuwe versie van Naar de Openheid te publiceren.

  Er zijn nog plannen om nieuwe boeken uit te geven zoals Pranayama 1, Leren Mediteren deel 2, Wat is Advaita Vedanta, Spinoza & Advaita en om een boekbrochure samen te stellen.

  g)   Werkgroep Advaita Post

  Coördinator: Pia de Blok

  Leden: geen

  Deze werkgroep heeft als doel het verzenden van de Advaita Post en de Advaita Kring Post.

  De Advaita Post verscheen bijna wekelijkse, is gratis en toegankelijk voor iedere geïnteresseerde in Advaita. De Advaita Kring Post verscheen af en toe en is bedoeld voor de ingewijden.

  Douwe verzorgt de inhoud die bestaat uit een inleiding, teksten van gespreksavonden, teksten van andere betrokkenen bij de Stichting, verder ook een agenda van de wekelijkse activiteiten van zowel het AdvaitaCentrum, Stichting Openheid en Yogacentrum de Ruimte te Gouda.

  Pia zorgt voor de opmaak, het klaarmaken voor verzending, de productie. Zij houdt het adressenbestand bij.

  Er zijn tot nu toe 289 abonnees. Een 2e postgroep moest worden aangemaakt.

  h)   Werkgroep gespreksopnames

  Coördinator: Peter Koster

  Lid: Willem Steetskamp,

  Vervanger: Odile de Westphalen

  Deze werkgroep heeft als doel de gesprekken van de avonden, dagen, weekenden en weken met Douwe Tiermersma op te nemen en tegen betaling te verstrekken aan belangstellenden.

  Peter zorgt voor de opnames met nieuwe apparatuur (minidisk) en voor het maken en opsturen van cassettes voor de leden. Willem neemt hem waar als hij afwezig is. Om de zaken goed te laten verlopen, zorgt Peter voor duidelijke instructies op papier als geen van beide kan. Verder verzorgt Peter de bestellingen van cassettes en verstuurt ze. Af en toe worden cassettes te koop aangeboden over bepaalde thema’s aan de informatietafel van de Crabethstraat. Verder worden de gesprekken uitgetypt en toegestuurd naar Douwe die ze bijhoudt en gebruikt voor o.a. de Advaita Post.

  i)    Werkgroep Bibliotheek

  Coördinator: Patricia van Bosse

  Leden: Agnes Smits, Odile de Westphalen

  Deze werkgroep heeft als doel het registreren, het plaatsen en het uitlenen van bestaande boeken van Yoga centrum de Ruimte over Advaita Vedanta, hindoeïsme, boeddhisme, daoisme, yoga en meditatie. Verder is het ook de bedoeling om nieuwe boeken aan te schaffen, in overleg met Douwe Tiemersma, vooral op het gebied van Advaita Vedanta aan de hand van een nog te bepalen budget.

  De eerste fase is al gebeurd en iedereen kan nu boeken uitlenen volgens de vastgestelde regeling. De tweede fase, het aanschaffen van nieuwe boeken moet nog plaatsvinden.

  Opmerking secretaris

  Een goede communicatie, dat is dit jaar kenmerkend voor het goed functioneren van de stichting. Gezien de groei van de Stichting en het grote aantal werkgroepen is het heel belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt, niet alleen via e-mail (wat een prachtig communicatiemiddel is), maar ook direct met elkaar in alle openheid. Het is dus van belang dat de coördinatoren beseffen dat ze een belangrijke rol spelen ten opzichte van hun eigen leden in dit opzicht en dat ze zorgen dat alle informatie goed doorgestuurd wordt en dat ze goed met elkaar overleggen. Het is ook belangrijk om altijd het groter geheel te bekijken en zien wat precies nodig is op een bepaald moment.

  Conclusie

  Zoals elk jaar is er een bepaalde ontwikkeling gaande in de stichting. De groei van de leden en de activiteiten gaat door zonder dat het tekort doet aan rust en aandacht voor elkaar. Verder wisselen de mensen elkaar af in de verschillende functies die zich voordoen. Het is fijn te constateren dat er steeds mensen bereid zijn om tijd en geld in de stichting in te steken en dat moeiteloos doen. Zo moet het ook blijven. Moeiteloos en open. Open voor veranderingen, open voor ieder zijn situatie en karakter. Openheid hand in hand met Eenheid. Het fijn vinden om met elkaar te zijn, om met elkaar bezig te zijn, het genieten van elkaars aanwezigheid.

  Het is dus de moeite waard om deze liefdevolle, heldere sfeer te mogen ervaren, om deel te mogen maken van de grootse sfeer van het Zelf-Zijn waarvan we allemaal een manifestatie van zijn en om onze inbreng te leren waarderen in het besef dat we in de essentie niet van elkaar verschillen. Tenslotte nog een gedicht van Erik van Ruysbeek van zijn bundel Zangen van ongrond :

  Lichaam van Licht

  Het lichaam van licht

  Is het licht van dit lichaam

  Dit lichaam is licht

  Van het lichaam van licht.

  Het lichaam van vuur

  Is het vuur van dit lichaam

  Dit lichaam is vuur

  Van het lichaam van vuur.

  Binnen en buiten zijn één zonder tweede

  Sterren en vlees zijn pulp van de leegte

  Straling en vuur zijn zee van het worden

  Cirkel en kruis zijn vuur van het zijn.

  De gloed en het laaien vullen de wereld

  Het hart is een laaiende zee van vuur

  Stof is een zee van het zengende licht

  Geest en geluidloze brand zonder grens.

  In een lichaam van stilte

  Smeult een lichaam van vuur

  In een lichaam van vuur

  Wacht een lichaam van licht.

  En het licht wordt één met het licht.


  Er is geen tweeheid

  als je ontspannen bent
  in zelf-bewustzijn
  is dat duidelijk.


  • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

   Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

  • Meditatieboekje

   Korte teksten die je meenemen naar openheid

  • Chakrayoga

   Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

  • Verdwijnende scheidingen

   Douwe Tiemersma
    

   Verdwijnende scheidingen

   Proeven van intercultureel filosoferen

   276 pagina’s, paperback

  Boeken

  Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

  Bekijk het aanbod